On Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Subcontrabass_tuba
Parent instrument Tuba